Rekrutacja do publicznych przedszkoli miasta Katowice

na rok szkolny 2024/2025

terminy, zasady postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przegotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz o przepisy ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) na dany rok szkolny przy wsparciu systemu elektronicznego. Termin i zasady określane są corocznie zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice.

Link - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr  3707/2023 z dnia 8 grudnia 2023 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.   

 
W procesie rekrutacji, nie biorą udziału dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola,
których rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”
w dniach od 26 lutego 2024 r. do 5 marca 2024 r. 
Jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której obecnie uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej.
Nowi kandydaci rozpoczynają rekrutację/składanie wniosków    
          Rekrutacja podstawowa od 13.03.2024od godziny 11:00   do 26.03.2024 do godziny 13:00 

Rekrutacja uzupełniająca  od 17.04. 2024  od godz. 11:00 do 19.04.2024 do godz.13:00

 
Proces rekrutacji  do wszystkich publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Katowice wspomagany jest poprzez system elektroniczny,

wprowadzony system zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych na wszystkich etapach rekrutacji. 

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola logują się na stronie internetowej (podanej do informacji w terminie poprzedzającym nabór) i wprowadzają dane do formularza zgłoszenie dziecka do przedszkola.

link/adres do rekrutacji

Przed rozpoczęciem procesu naboru będzie udostępniony poprzez stronę naborową informator miejskich przedszkoli, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci.

Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie!
Wniosek składają rodzice/prawni opiekunowie tylko i wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

Zasady są identyczne dla wszystkich Miejskich Przedszkoli w Katowicach.