CO WATRO WIEDZIEĆ o PRZETWARZANIU DANYCH?

Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały reprezentowane przez dyrektora przedszkola (dalej zwane: Administratorem) aby realizować zadania statutowe i ustawowe gromadzi i wykorzystuje oraz archiwizuje dane osobowe. Stara się nie pobierać zbyt wielu informacji, ograniczając się do tych niezbędnych. Naszym zadaniem jest również dbanie o to, aby dane były wykorzystywane wyłącznie w celu, dla którego nam zostały przekazane. Ze szczególną starannością dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby do tego upoważnione. Informacji dotyczących Twojej osoby lub Twojego dziecka nie przekazujemy innym osoba i podmiotom, gdy nie upoważniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa. Możemy zapewnić, że staramy się dochować najwyższej staranności, aby dane pozyskane pozostawały u nas bezpieczne i poufne. Ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników Miejskiego Przedszkola nr 57 im. Krasnala Hałabały.

SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?

 Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, głównie w ramach procesów:

 1. rekrutacji wychowanków do placówki oświatowej;
 2. w związku z edukacją naszych wychowanków;
 3. współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków;
 4. zatrudniania osób;
 5. współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszego przedszkola;
 6. współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania.


JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Głównym celem przetwarzania danych osobowych  jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na przedszkole obowiązków określonych przepisami ustawy - Prawo Oświatowe, O Systemie Informacji Oświatowej, o Finansach, aktów prawnych wydanych na ich podstawie, w tym dla zapewnienia realizacji obowiązku przedszkolnego lub w celu realizacji prawa do pobytu dziecka w przedszkolu oraz wynikających z organizacji - przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej, wychowawczej, w tym związanych z prowadzeniem dokumentacji (dzienniki zajęć, obserwacje, diagnozy), a także zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, co stanowi w przepisach RODO podstawę określona w art. 6 ust 1 lit. c.

Dane przetwarzane w celu kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w związku z prowadzeniem działalnością oświatową, opiekuńczo-wychowawczą, co stanowi w przepisach RODO podstawę określona w art. 6 ust 1 lit. a. W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe m.in. związane z udziałem w konkursach, organizacji konkursów, działalnością propocyjną, integracyjną lub informacyjną o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w/w celach jest zgoda osób, których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO art. 6 ust 1 lit. a.

Dane osobowe przetwarzamy, w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę prawną art. 6 ust 1 lit. b, a.  Także w przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych z tego podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c.

Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów w ramach, których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawa określona w art. 6 ust 1 lit. b.

CZY ISTNIEJE OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOROWI?

Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika wprost z tych przepisów (np. w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji obowiązek wynika wprost z art. 150 Prawo Oświatowe, w przypadku dokumentowania przebiegu nauczania  art 47 Prawo Oświatowe, w przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych z przepisów podatkowych). Konsekwencja niepodania danych może być: brak możliwości rekrutacji, brak możliwości uczęszczania przez dziecka do przedszkola, brak możliwości korzystania ze świadczeń oraz określonych zajęć. W przypadku realizacji celów, w których podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby w pełni móc realizować w/w cele, podanie danych czasami jest niezbędne.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są w związku z realizacja umowy podanie danych jest również dobrowolne jednakże niezbędne do jej realizacji. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie nam Państwo wymaganych danych, niestety nie będzie możliwe zawarcie umowy, a tym samym nie będzie możliwe np. nawiązanie stosunku pracy lub korzystania z usług.


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

 Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobie, której dane są przetwarzane, do tych praw należą:

 1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie żądania będą zawsze spełnione. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobów ich gromadzenia. Ponieważ większość danych osobowych przetwarzanych jest wyłącznie w granicach wskazanych przepisów prawa., w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia.

Dane zabezpieczamy ze szczególną starannością, abyśmy nigdy nie musieli tłumaczyć się z naruszenia ich bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo danych jest tez naszym bezpieczeństwem.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

 Dane osobowe w zależności od celu w jakim są przetwarzane udostępniamy podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

 1. Podmioty upoważnione otrzymania danych na podstawie odpowiednich przepisów: kadra pedagogiczna, Kuratorium Oświaty, organ prowadzący- pracownicy Urzędu Miasta , Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Systemu Informacji Oświatowej i inne organy kontrolne i instytucje.
 2. Podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa związanych z zatrudnieniem np.: ZUS, US, Medycyna Pracy.
 3. Podmioty z usług których korzystamy przy tj.: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, Pabs Sp. z.o.o, ePrzedsQola, nazwa.pl.
 4. Osoby upoważnione- pracownicy przedszkola.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?

Z gromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola oraz okresy wskazane przepisami prawa na podstawie których dane są przetwarzane oraz zgodnie z Instrukcja kancelaryjną jednolitych rzeczowych wykazów  akt, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

CZY DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA POLSKĘ?

Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych, które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internetowych w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

CZY JAKIEŚ DECYZJE ZAPADAJĄ AUTOMATYCZNIE?

W procesie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz nie są budowane żadne profile.

WAŻNE KONTAKTY


Jeśli z jakiś powodów uznasz, że coś niedobrego dzieje się z Twoimi danymi, albo po prostu Twoja ciekawość nie będzie  zaspokojona, możesz zasięgnąć pomocy:

1. Administrator - Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały , 40-866 Katowice, ul. Piastów 13 tel. 32/2542492, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) - Agata Krystek - Jadwiżuk, tel. 32/357 08 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem przysługuje prawo wniesienia skargi do: Organ nadzoru - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawka 2

KLAUZULE
Klauzula informacyjna - ogólna
Klauzula informacyjna dla Rodziców
Klauzula informacyjna - Monitoring


Zgodnie z obowiązującym prawem Miejskie Przedszkole N r 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach NIE PONOSI  odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez opiekunów  oraz innych osób spokrewnionych z wychowankiem wizerunku dzieci lub innych rodziców (np.: wykonywanie zdjęć i filmów na przedszkolnych uroczystościach, spotkaniach, a następnie  ich zamieszczanie w Internecie lub przesyłanie innym).  Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innych osób wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dzieci.