Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://mp57_katowice.bip.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 11.03.2018r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024 -02-14

Status pod względem dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu.
 2. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 3. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 4. Część plików nie jest dostępna cyfrowo, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

wyłączenia:

 1. Część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

ułatwienia:

 1. Podświetlane linki

Oświadczenie sporządzono: 26.06.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Agnieszka Wojtasik-Bojarska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 254 84 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek jest jednopoziomowy, można dojść do niego osiedlową uliczką lub dojechać podjazdem z głównej drogi osiedlowej, główne wejście znajduje się od ulicy Piastów 13.
 2. Przed przedszkolem znajduje się parking z wyznaczonym miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0) ,brak jest schodów i windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 4. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd, w budynku nie ma innych pochylni, platform informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. Drzwi główne zamknięte są ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Dzwonek główny znajduje się przed drzwiami po ich lewej stronie. Drzwi otwierane ręcznie.
 6. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wejście z psem asystującym, po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola.
 7. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI – BIP: